การพัฒนาโปรแกรมและชี้แจงการใช้งานระบบ EdPA data support system สำหรับผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายบวร  เทศารินทร์ ประธานการประชุมชี้แจงและปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมการดำเนินงานข้อตกลงพัฒนางานออนไลน์ (EdPA data support system) แนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)ปีงบประมาณ 2566 และวิธีการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ EdPA data support system (เป็นระบบที่สำนักงานฯได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการรับ การส่งคืน การแก้ไข การรับรอง และการรายงานข้อตกลงพัฒนางานออนไลน์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด) ให้แก่ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ในสำนักงาน  ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

Leave a Reply