ประชุมวิพากษ์การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์วิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะครู (PA) รอบการประเมิน ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. มีการประชุมวิพากษ์การดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีงบประมาณ 2565 (EdPAproject) เพื่อได้ข้อมูลสภาพการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน อันเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไชการดำเนินงานตามข้อตกลงพัฒนางาน PA ในรอบการประเมินใหม่ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: