โรงเรียนคุณภาพ ; พัฒนาครู พัฒนาการเรียนรู้ เพิ่มพลังโรงเรียน ตรีนุช เทียนทอง

รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ มุ่งเน้นการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำให้แก่เด็กทุกคน ให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาให้ได้มากที่สุด และสร้างคุณภาพให้แก่เด็ก ๆ ในทุกมิติ เพราะฉะนั้นกระบวนการที่จะพัฒนาคน โรงเรียนจะเป็นที่ที่ทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้ เกิดนวัตกรรม เกิดกระบวนการต่อยอดและเกิดกระบวนการเรียนรู้สิ่งใหม่ ซึ่ง “โรงเรียนคุณภาพ” 1 ในนโยบายที่สำคัญของ ศธ. มีเป้าหมาย “มุ่งเน้นพัฒนาครู พัฒนาการเรียนรู้ เพิ่มพลังโรงเรียน” โดย
• วิธีการสอนเด็กอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไป คุณครูจะเป็นผู้ส่งเสริม ให้เด็กมีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วปรับตัวกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ครูเป็น Facilitator คือการเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนเด็ก ๆ ส่งเสริมกระบวนการคิดของเขาให้มากขึ้น
• เด็ก ๆ ได้ค้นหาตัวเอง ค้นหาความถนัดของตนเอง และสามารถที่จะโฟกัส ไปที่เป้าหมายและความสำเร็จได้อย่างถูกต้อง
• เรียนด้วยความอยาก (Passion) เมื่อเด็ก ๆ เรียนด้วยความสุข จะเกิดการเรียนรู้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อย่างไม่หยุดยั้ง
• Active Learning คือการให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ การนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นเพื่อให้เด็กที่อยู่ห่างไกลเข้าถึงการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
• Sharing Resources โรงเรียนคุณภาพ เชื่อมโยงกับโรงเรียนขนาดเล็ก สร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาให้ได้มากที่สุด โดยโรงเรียนที่มีความพร้อมในแต่ละพื้นที่ ในแต่ละเขตสามารถที่จะเป็นโรงเรียนแม่เหล็กเชื่อมโยงกับโรงเรียนขนาดเล็กแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้โรงเรียนขนาดเล็กได้เข้าถึงได้มากที่สุด เช่น เรื่องของสื่อการเรียนการสอน ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ที่มา ; ตรีนุช เทียนทอง Treenuch Thienthong

Leave a Reply