การจัดทำแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา ที่สัมพันธ์กับกระบวนงาน  PA

วันนี้ (วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.) ประชุมการจัดทำแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา และการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับกระบวนการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูฯเกณฑ์ (PA) อันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบด้วย PA (EdPAproject รอบที่ 2) ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

Leave a Reply