ประกาศเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับเสียงสะท้อนจากข้าราชการครู ที่ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ว่าได้รายงานเฉพาะผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเห็นว่าการรายงานผลการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ที่ปรากฏในแบบประเมินด้านที่ 3 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการ ตาม ว 17/2552 ทำให้ต้องจัดทำเอกสารเพิ่มเติม และไม่สามารถให้คณะกรรมการ PA ชุดเดิมประเมินรายงานการสังเคราะห์เพิ่มเติมได้
.
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่านมีความชัดเจนและลดภาระ งานของข้าราชการครู โดยยังคงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงให้ข้าราชการครูฯ ที่ขอมีวิทยฐานะชำนาญการ รายงานด้านที่ 3 เฉพาะผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) โดยไม่ต้องรายงานผลการสังเคราะห์ฯ
.
ทั้งนี้ แนวดำเนินการดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่ขอมีวิทยฐานะชำนาญการด้วย
.
สำหรับกรณีที่ได้ยื่นคำขอในระบบ DPA โดยรายงานด้านที่ 3 ทั้งผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และรายงานผลการสังเคราะห์ฯ ซึ่งมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ไว้แล้วนั้น เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการพิจารณาคุณสมบัติ จึงไม่ต้องยื่นคำขอใหม่แต่อย่างใด
สำนักงาน ก.ค.ศ.
20 ตุลาคม 2565
.
.
หมายเหตุ : สำนักงาน ก.ค.ศ. จะปรับช่องทางการดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับวิทยฐานะชำนาญการ ในระบบ DPA ต่อไป ทั้งนี้สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารแนบคำขอได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. อีก หนึ่งช่องทางที่ >>> https://otepc.go.th/…/pa-download-other/item/4123-dpa.html

Leave a Reply