การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Leave a Reply