ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ พร้อมผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสำนักงานฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์เป้าหมาย ตัวชี้วัดเป้าหมายการประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
  • เพื่อกำหนดเป็นเป้าหมาย และจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  • เพื่อประกาศกำหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาของข้อตกลงพัฒนางานประเด็นท้าทายของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Leave a Reply