การพัฒนาผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

การอบรมฯ PA Support Team (รุ่นที่ 1-2)

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1-2 ภาคเหนือ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและมอบนโยบายการประเมินเกณฑ์ PA ปี 2566 และนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรม

สืบเนื่องจากที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 9/2564) สำหรับสายงานการสอน, ว 10/2564 สำหรับสายงานบริหารสถานศึกษา, ว 11/2564 สายงานศึกษานิเทศก์ และ ว 12/2564 สายงานบริหารการศึกษา) ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการสร้างการรับรู้ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และหลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายลงก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทราบข้อมูลว่าการดำเนินงานบางพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและเกิดความคลาดเคลื่อน และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  กระทรวงศึกษาธิการ โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว จึงได้มอบนโยบายให้มีการสร้างการรับรู้ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับกลุ่มผู้นำองค์ความรู้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาผู้เข้ารับการอบรมเขตพื้นที่ละ 10 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ รวม 2,460 คน เพื่อให้สามารถวางแผนและนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค รวม 13 รุ่น ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 1 กลุ่มภาคเหนือ (รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงาน ก.ค.ศ. นำโดย นางสาวจารุนันท์ แก้วทองนาค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล นางสิริศจี จินดามัย ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2 นางอัญสุชา พงศ์พัฒนพานิชย์ ผู้อำนวยการภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล และนางสาวนิธนิวา ดำรงค์มงคลกุล ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1  และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงฯ ของ ก.ค.ศ. เข้าร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม รวม 360 คน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเกี่ยวกัน

การอบรมฯ PA Support Team (รุ่นที่ 3-4)

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ภาคเหนือ รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

สืบเนื่องจากที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 9/2564) สำหรับสายงานการสอน, ว 10/2564 สำหรับสายงานบริหารสถานศึกษา, ว 11/2564 สายงานศึกษานิเทศก์ และ ว 12/2564 สายงานบริหารการศึกษา) ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการสร้างการรับรู้ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และหลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายลงก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทราบข้อมูลว่าการดำเนินงานบางพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและเกิดความคลาดเคลื่อน และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  กระทรวงศึกษาธิการ โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว จึงได้มอบนโยบายให้มีการสร้างการรับรู้ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับกลุ่มผู้นำองค์ความรู้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาผู้เข้ารับการอบรมเขตพื้นที่ละ 10 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ รวม 2,460 คน เพื่อให้สามารถวางแผนและนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค รวม 13 รุ่น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมในกลุ่มภาคเหนือและภาคกลาง (รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4) ระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงาน ก.ค.ศ. นำโดย นางสาวจารุนันท์ แก้วทองนาค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล นางสาวนิธนิวา ดำรงค์มงคลกุล ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงฯ ของ ก.ค.ศ. เข้าร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรม รวม 360 คน

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

Leave a Reply