การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา ข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

วันที่ 23 กันยายน 2565 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ณ ห้องประชุมจรูญ  มิลินทร์ ชั้น 7 อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงาน ก.ค.ศ. และรูปแบบออนไลน์

สืบเนื่องจาก ก.ค.ศ. ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 โดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษให้ต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาโดยใช้วิธี Project-based Development ไม่ให้เป็นการพัฒนาแบบฝึกอบรมในห้องให้มีการพัฒนาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล แต่ละตำแหน่ง เน้นการพัฒนารายบุคคล โดยให้เป็นไปตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามวิทยฐานะ (วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ คือ สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an impact) และกำหนดระดับกลุ่มเป้าหมายในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็น 3 ระดับ คือ  1) ตนเอง 2) เพื่อนร่วมงาน และ 3) วงวิชาชีพ

สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้นำกรอบแนวคิดในการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวหารือร่วมกับผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. และได้แนวคิดในการเชื่อมโยงการพัฒนากับหลักการของหลักเกณฑ์ ว PA และได้จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวมีความครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ จึงได้มีการจัดประชุมในครั้งนี้ขึ้น โดยได้เชิญที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเ เพื่อร่วมกันพิจารณาก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

Leave a Reply