เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกณฑ์นี้ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการใช้ตำแหน่งว่างครูผู้สอน
– สถานศึกษาแจ้งความต้องการวิชาเอกเพื่อบรรจุฯ และหรือรับย้าย
– กศจ. พิจารณาอนุมัติการขอย้าย

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: