การสิ้นสุดสัญญาพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เมื่อผู้นั้นมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

ลูกจ้างชั่วคราว

#การสิ้นสุดสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว จะสิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่ออายุตัวครบ 60 ปี บริบูรณ์ ดังนั้นกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจะสิ้นสุดสัญญาเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

กรณีพนักงานราชการ ก็เช่นเดียวกัน

#พนักงานราชการจึงต้องสิ้นสุดสัญญาจ้าง เมื่อสิ้นปีงบประมาณที่พนักงานราชการผู้นั้นมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และในสัญญาจ้างพนักงานราชการควรระบุวันสิ้นสุดสัญญาให้ชัดเจน

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: