การลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูฯทุกสายงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา

https://1drv.ms/b/s!Ao4XB7Z2rETFk1EpTFGCGnxJbLRW?e=QKor08

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานิเทศการศึกษา

https://1drv.ms/b/s!Ao4XB7Z2rETFk092Gpt2NUzyh0OS?e=eBS73d

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (มีคุณสมบัติครบถึงเข้าอบรมพัฒนาได้)

Leave a Reply