ตารางแสดงวันเกษียณอายุราชการของข้าราชการที่เกิดระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2504-30 กันยายน 2535

– วันเกษียณอายุราชการคือสิ้นปีงบประมาณ 30 ก.ย.
– ปีเกษียณอายุราชการคือเมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
– ผู้ที่เกิด 2 ต.ค. ให้เกษียณอายุราชการในปีถัดไป
– เพราะผู้ที่เกิด 1 ต.ค. จะมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 30 ก.ย.

Leave a Reply