ก.ค.ศ.ชี้แจงเกี่ยวกับการเปิดใช้งานระบบ DPA อย่างเป็นทางการ พร้อมคำคําอธิบายเอกสารแนบคําขอในระบบ DPA

วันที่ 1 ตุลาคม 2565  ระบบเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ หน่วยงาน สถานศึกษา สามารถเข้าใช้งานได้ โดยไม่มีการปิดระบบ

กรณีที่ยังไม่มีผู้ยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้หน่วยงาน สถานศึกษาอัพเดตข้อมูลต่างๆ  เช่น เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล ของผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการครูในสถานศึกษาให้ครบทุกราย        กรอกผลการประเมินตามข้อตกลงพัฒนางาน PA ของข้าราชการครู(ยกเว้นผู้อำนวยการโรงเรียน)     Admin สถานศึกษา สามารถจัดลำดับการดำเนินการให้แล้วเสร็จได้  โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ไม่ได้กำหนด วัน เวลา ที่จะต้องกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จ

กรณีที่มีผู้ยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ให้ Admin หน่วยงาน สถานศึกษาอัพเดตผลการประเมินตามข้อตกลงPA ของผู้แจ้งความประสงค์จะยื่นคำขอก่อน  จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียน   ต้องตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เรียบร้อย จึงดำเนินการส่งคำขอ  ในระบบต่อไป

กรณีส่งคำขอสำเร็จ  Admin เขตพื้นที่ฯ จะทยอยตรวจคุณสมบัติไว้ก่อน และจะดำเนินการเกี่ยวกับการประเมิน  เมื่อมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแล้ว

กรณีส่งคำขอไม่สำเร็จ   เมื่อสถานศึกษายื่นคำขอในระบบแล้ว ระบบเกิดขัดข้อง    ไม่สามารถยื่นคำขอได้สำเร็จ  ให้สถานศึกษายื่นแบบฟอร์มการยื่นคำขอไม่สำเร็จ (ตามแบบที่แนบ)     ส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้ยื่นคำขอ ทั้งนี้ สำนักงานเขตขอให้สถานศึกษาแนบหลักฐานการยื่นคำขอในระบบด้วย เช่น การแค็ปหน้าจอเพื่อให้เห็นว่าได้ดำเนินการยื่นคำขอในระบบงานย่อยการส่งคำขอประเมินวิทยฐานะ ในระบบจริง

ทั้งนี้ สิทธิ์ของผู้ยื่นคำขอจะเกิดขึ้น ณ วันที่ยื่นคำขอครั้งแรก (ถ้ามีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วน)

  1. คําอธิบายเอกสารแนบคําขอในระบบ DPA (กรณีนําผลงานตามเกณฑ์เดิมมารวมกับผล PA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567)

เอกสารแนบคำขอประเมินวิทยฐานะ ระบบ DPA การยื่นคําขอในระบบ DPA ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กรณีจะนําผลงานตามเกณฑ์เดิม มารวมกับผล PA จะอยู่ในข้อ 9 ของแบบยื่นคําขอฯ ที่อยู่ในระบบ ดังนี้ 

ตําแหน่งครู (ว 9/2564)

ข้อ 9.1 การยื่นคําขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เลือกรายงานตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

         ข้อ 9.1.1 นําผลการพัฒนาคุณภาพฯ ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 มารายงาน โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการพัฒนาฯ ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ที่ผ่านเกณฑ์

         ข้อ 9.1.2 นําผลการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 มารายงาน 2 ปีการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์ ข้อ 9.2 การยื่นคําขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้เลือกรายงานตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

         ข้อ 9.2.1 นําผลการพัฒนาคุณภาพฯ ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 มารายงาน โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการพัฒนาฯ ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ที่ผ่านเกณฑ์

         ข้อ 9.2.2 นําผลการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 มารายงาน 1 ปีการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์

โดยในระบบ DPA จะให้ดาวน์โหลดเอกสารแนบคําขอออกมา เพื่อนําเสนอผู้บริหาร สถานศึกษา ลงนามรับรอง แล้วจึงแนบเอกสารดังกล่าวกลับเข้าไปในระบบอีกครั้งหนึ่ง จึงขอให้เสนอ เอกสารแนบคําขอที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรอง 

2.ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ (ว 10-11/2564)

  ข้อ 9.1 การยื่นคําขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ

ข้อ 9.2 การยื่นคําขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แนบเอกสารเหมือนกันคือ นําผลการพัฒนาคุณภาพฯ ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ว 17/2552 มารายงาน โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการพัฒนาฯ ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ที่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งในระบบ DPA ได้กําหนดให้ดาวน์โหลดเอกสารแนบคําขอออกมา เพื่อนําเสนอ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ลงนามรับรอง แล้วจึงแนบเอกสารดังกล่าวกลับเข้าไปในระบบอีกครั้งหนึ่ง

คลิป การประชุมติดตามผลการใช้งานระบบ DPA >>

https://www.youtube.com/watch?v=wRWpk7Snwnw

คลิป การใช้งานระบบ DPA >>>

https://youtube.com/playlist…

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

Leave a Reply