ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สาระสำคัญ ดังนี้
@หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1) สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม
2) สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบ
3) ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว
@นโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 7 ด้าน คือ
1) การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย
2) การยกระดับคุณภาพการศึกษา
3) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย
4) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
5) การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
6) การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล
7) การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
@แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
1) หน่วยงานฯใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา
2) มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับ
3) ช่วยกันแก้ปัญหาข้อขัดข้องในระดับพื้นที่ก่อน
4) หน่วยงานฯเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบเพื่อผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ที่มา ; ศธ 360 องศา

Leave a Reply