ก.ค.ศ.เร่งปรับหลักเกณฑ์เกณฑ์ PA หลังสภาไฟเขียวแก้คำสั่ง ‘คสช.’คืนอำนาจ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงวันที่ 3 เมษายน เพื่อเตรียมปรับโครงสร้างรองรับการเปลี่ยนระบบการบริหาร งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกิดขึ้นตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยเฉพาะเรื่องเกณฑ์ PA ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากมีแผนที่จะเปิดในระบบในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

นายประวิตกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ได้หารือกับผู้บริหาร ก.ค.ศ.เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ ก.ค.ศ.ออกไปจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแทบทั้งหมด จึงต้องมีการวางแผนการดำเนินที่รัดกุม โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบทันที คือเรื่องของการยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะที่สำนักงาน ก.ค.ศ.จะเปิดระบบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีคุณสมบัติยื่นคำขอผ่านระบบดิจิทัล (DPA) ในเดือนตุลาคมนี้ แต่อาจมีผลกระทบเพราะอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเกี่ยวกับเกณฑ์ PA และระบบ DPA ยุติไปเป็นบทบาทหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแทน สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงได้วิเคราะห์และเตรียมเสนอแนวทางในการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวให้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อ.ก.ค.ศ.เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหาร
งานบุคคลโดยเร่งด่วนในวันที่ 19 กันยายน และ อ.ก.ค.ศ.เกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะประชุมในวันอังคารที่ 20 กันยายน หลังจากนั้นจะนำเสนอเป็นวาระด่วน
ต่อที่ประชุม ก.ค.ศ.วันที่ 21 กันยายนนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวว่าจะเป็นไปในทิศทางใด หากมติที่ประชุมเป็นอย่างไรจะได้แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

“ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าฯและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมาย ซึ่งในบทเฉพาะกาลของกฎหมายฉบับนี้ได้ให้เวลากับคณะกรรมการ ก.ค.ศ.ออกหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ.นี้มีผลใช้บังคับ ดังนั้น สำนักงาน ก.ค.ศ.ก็จะเร่งปรับแก้หลักเกณฑ์ PA และระบบ DPA รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยเร็วที่สุดต่อไป” เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าว

ที่มา ; มติชนออนไลน์ วันที่ 16 กันยายน 2565

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: