แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570 )
– แผนแม่บทในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม ใช้ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2570)
– ร่างนี้ที่ประชุมรัฐสภารับทราบแล้วเมื่อ 16 สิงหาคม 2565 (วุฒิสภา) และ 25 สิงหาคม 2565(สภาผู้แทนราษฎร)
– จะประกาศให้ใช้แผนพัฒนาฯ แทน ฉบับ 12 ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป
คลิกดาวน์โหลดร่างแผนฯ

Leave a Reply