สมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วุฒิสภาให้ความเห็นชอบแล้ว

๑.ที่ประชุมวุฒิสภา เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว (วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน ๒๐ วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติมาถึงวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๓)

๒.ลงมติให้ความเห็นชอบ ๑๗๙ เสียง ไม่ให้ ความเห็นชอบ ไม่มีงดออกเสียง ๓ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี-

๓.สาระสำคัญเกี่ยวกับงบประมาณโดยรวมและกระทรวงศึกษาธิการ

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ตั้งเป็นจำนวน รวมทั้งสิ้น ๓,๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับ ให้ตั้งเป็นจำนวน ๑๒๒,๖๖๘,๕๐๕,๒๐๐ บาท จำแนกดังนี้

๑) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ            รวม ๓๙,๘๗๕,๗๙๐,๙๐๐ บาท

๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม ๖๕,๖๓๓,๒๗๓,๒๐๐ บาท คือ

– แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ๕๓๑,๘๓๓,๕๐๐ บาท

– แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑๓,๑๔๗,๙๕๐,๘๐๐ บาท

– แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ๑๔,๒๐๘,๓๗๔,๘๐๐ บาท

– แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา ๓๗,๗๔๕,๑๑๔,๑๐๐ บาท

๓) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวม ๑๔,๘๔๗,๗๐๕,๗๐๐ บาท

๔) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รวม ๘๘,๐๕๙,๕๐๐ บาท

๕) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม ๑,๕๔๔,๙๒๐,๒๐๐ บาท

๖) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม ๗,๕๖๑,๙๐๐ บาท คือ

๗) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รวม ๘๙,๘๗๓,๙๐๐ บาท

๘) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รวม ๑๐๙,๖๗๕,๐๐๐ บาท

๙) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รวม ๔๑๐,๖๕๔,๓๐๐ บาท

๑๐) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รวม ๖๐,๙๙๐,๖๐๐ บาท

คลิก ร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่วุฒิสภาเห็นชอบแล้ว >>>

https://1drv.ms/b/s!Ao4XB7Z2rETFkyCP40d1L7S2zf_O?e=tEz1WG

 

Leave a Reply