Site icon ดร.บวร เทศารินทร์

ภาพข่าวการปฏิบัติงานของ ดร.บวร เทศารินทร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565

วารสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ภาพ ข่าว ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงานในตำแหน่ง หน้าที่ของนายบวร  เทศารินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

Exit mobile version