แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.โรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ.
@สพฐ.มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 รายชื่อโรงเรียนคุณภาพ จำนวน 349 แห่ง โดยจำแนกเป็น
1. โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา 183 แห่ง
2. โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา 77 แห่ง
3. โรงเรียนที่สามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) 89 แห่ง
@โรงเรียนคุณภาพมีจุดเน้นในการพัฒนา 8 เรื่อง ได้แก่
1. ความปลอดภัยผู้เรียน
2. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3. หลักสูตรฐานสมรรถนะ
4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. การเรียนการสอน
6. การวัดและประเมินผล
7. การนิเทศ กำกับ ติดตาม
8. ข้อมูลสารสนเทศ (Big Data)
2.การบริหารงานบุคคล โรงเรียนคุณภาพ สพฐ. รายละเอียดดังแนบ
ที่มา ; สพฐ.

Leave a Reply