หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

@ย้ายและเลื่อนระดับบุคลากรการศึกษา 38 ค (2)
– จากเดิมที่ใช้หลักเกณฑ์ ก.พ.โดยอนุโลม
– ใหม่ใช้หลักเกณฑ์ ก.ค.ศ.สำหรับครู 38 ค (2) โดยเฉพาะ
– มีผลทันที และให้ส่วนราชการไปกำหนดรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน และการตัดสินผล
– การใดที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เดิมอยู่ ก็ให้ดำเนินการไปจนแล้วเสร็จ

@หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
-ตำแหน่งประเภททั่วไป
-ตำแหน่งประเภทวิชาการ

@รายละเอียดหลักเกณฑ์ ว 17 ลว. 25 ก.ค. 2565
https://onedrive.live.com/?authkey=!AF4U5ySH7kBO1vs… 

Leave a Reply