หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว 18/2565)
@เหตุผลเพื่อ
– สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
– สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่ ตาม ว 3/2564
– ลดภาระค่าครองชีพผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาที่อยู่ห่างไกลภูมิลำเนา และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน อันจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา
@การย้ายมี 3 กรณี ได้แก่
– การย้ายกรณีปกติ
– การย้ายกรณีพิเศษ
– การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
@การย้ายกรณีปกติ
– พ้นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูแล้ว สามารถยื่นคำร้องได้เลย
– ยื่นคำร้อง 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ยื่นคำร้องเดือนมกราคม ให้ใช้พิจารณาย้ายระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 30 เม.ย. และครั้งที่ 2 ยื่นคำร้องเดือนกรกฎาคม ให้ใช้พิจารณาย้ายระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค.
@การย้ายกรณีพิเศษ
– เข้าเหตุกรณีพิเศษ คือ ติดตามคู่สมรส เจ็บป่วยร้ายแรง ถูกคุกคามต่อชีวิต ดูแลบิดามารดารคู่สมรสบุตรที่เจ็บป่วยร้ายแรง/ทุพลภาพ
– ผู้ขอย้ายระบุอำเภอ
– ดำเนินการนำเสนอ กศจ. พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายใน 45 วัน
@การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
-การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-การย้ายเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา
-การย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา
คลิกดาวน์โหลด

Leave a Reply