ร่าง พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่ง หัวหน้า คสช.ที่ 19/2560 การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ กระทรวงศึกษาธิการ

ในวันนี้(22 สิงหาคม 2565) การประชุมวุฒิสภาเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา ที่ 7 และมาตรา ที่ 9 ตามร่าง พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่ง หัวหน้า คสช.ที่ 19/2560 การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. … 
@สาระที่แก้ไขเพิ่มเติม
– มีการแก้ไขเพิ่มเติมสาระสำคัญจากร่างฯ ที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 2 มาตรา คือ มาตรา ที่ 7 และมาตรา ที่ 9 (เพิ่มข้อความที่ขีดเส้นใต้) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างกลไกการตรวจสอบถ่วงดุล อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ขจัดปัญหาการทุจริต เรียกรับผลประโยชน์
– จากนี้จะต้องส่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้กลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ถ้าสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามการแก้ไขของวุฒิสภาดังกล่าว ก็จะนำเข้าสู่ขั้นตอนประกาศเป็นกฎหมายใช้บังคับ
– หากสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วย ก็จะต้องตั้งคณะกรรมาธิการร่วมของทั้ง 2 สภาพิจารณาร่วมกัน ต่อจากนั้นให้นำเสนอทั้งสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาพิจารณา ถ้าเห็นชอบด้วยทั้ง 2 สภา จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
– แต่ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบจะต้องยับยั้งร่างกฎหมายนี้ไว้ก่อนให้ล่วงพ้น 180 วัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงจะสามารถยกร่าง พ.ร.บ.ขึ้นมาพิจารณาใหม่ได้
– ระหว่างกระบวนการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น มีการยุบสภา กฎหมายนี้ก็เป็นอันตกไป
ข่าวเกี่ยวกัน

‘วุฒิสภา’ ไฟเขียวแก้ไขคำสั่งคสช. คืนอำนาจแต่งตั้งให้เขตพื้นที่ฯ

นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการ (กมธ.) พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ที่ประชุมวุฒิสภาที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธาน มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขคำสั่ง คสช. ขั้นตอนจากนี้จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภา หากสภาให้ความเห็นชอบในวาระ 2 และ 3 ก็สามารถประกาศใช้ตามขั้นตอน ทั้งนี้ หลักการที่สำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือ คืนอำนาจการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูฯในเขตพื้นที่ฯ ให้เป็นไปตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และผู้อํานวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง ทั้งนี้ ในส่วนของ ส.ว.ขอให้เพิ่มเติม นายอำเภอ และผู้แทน กศจ. เข้าไปเป็นองค์ประกอบร่วมใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ซึ่งก็แล้วแต่ทางสภาว่าจะเห็นชอบตามที่เสนอหรือไม่

“ผมเป็นเสียงข้างน้อยที่ไม่เห็นด้วยให้กำหนดองค์ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯไว้ในกฎหมาย เพราะในมาตร 9 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯให้อำนาจ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนดองค์ประกอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯได้อยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดไว้ในกฎหมาย แต่ทาง ส.ว.คงไม่สบายใจจึงอยากให้กำหนดไว้ ซึ่งในอนาคตหากพบปัญหาอาจจะแก้ไขได้ยากกว่าออกเป็นประกาศ ก.ค.ศ.” นายตวงกล่าว

นายตวงกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ การแก้ไขคำสั่ง คสช.ครั้งนี้ ไม่ถือเป็นการวนกลับไปที่เดิม เพราะเป็นการคืนอำนาจให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ คือ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ และผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของครู การให้ กศจ. ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นคนละหน่วยงานดำเนินการ จึงทำให้เกิดความซับซ้อนมากกว่าเดิม และการให้จังหวัดดำเนินการเรื่องนี้ ถือเป็นการถอยหลังกลับไปทำในรูปแบบเดิมเมื่อกว่า 50 ปีที่แล้ว ที่มีศึกษาธิการจังหวัด ผู้ว่าฯดำเนินการ การบริหารจัดการรูปแบบนี้ ถือเป็นการเดินไปข้างหน้า ให้เขตพื้นที่ฯ ดำเนินการ ซึ่งจะมีผู้แทนครูและไตรภาคี ดำเนินการรวมกัน ส่วน ศธจ. ก็ทำหน้าที่ประสานงานเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาในภาพรวมของแต่ละจังหวัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … นั้น ตนพยายามเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด คาดว่าจะสามารถเสนอให้สภาพิจารณาวาระ 2 และ 3 ได้ภายในเดือนกันยายนนี้

ที่มา ; มติชนออนไลน์ วันที่ 24 สิงหาคม 2565

Leave a Reply