แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนคุณภาพ สพฐ.

แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนคุณภาพ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-อัตรากำลังครูฯ (กรณีโรงเรียนเครือข่ายมาเรียนรวม)
-การย้ายครู
-การย้ายผู้บริหาร

Leave a Reply