ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

สรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565(ปรับใหม่บางรายการ)
@การเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของงบประมาณใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริงสูงกว่าอัตรา ที่กำหนดเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า”
@อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักของแต่ละตำแหน่งระดับ
– เบี้ยเลี้ยง ; อำนวยการต้น ชำนาญการพิเศษลงมา 240 บาท/วัน/คน
– เบี้ยเลี้ยง ; อำนวยการสูง เชี่ยวชาญ 270 บาท/วัน/คน
– ที่พัก(จ่ายจริง) ; อำนวยการต้น ชำนาญการพิเศษลงมา พักเดี่ยว1500 บาท/วัน/คน พักคู่ 850 บาท/วัน/คน
– ที่พัก(จ่ายจริง) ; อำนวยการสูง เชี่ยวชาญ พักเดี่ยว 2200 บาท/วัน/คน พักคู่ 1200 บาท/วัน/คน
– ที่พัก(เหมาจ่าย) ; อำนวยการต้น ชำนาญการพิเศษลงมา 800 บาท/วัน/คน
– ที่พัก(เหมาจ่าย) ; อำนวยการสูง เชี่ยวชาญ 1200 บาท/วัน/คน

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: