การปรับตัวเข้ากับ โลกผันผวน ซับซ้อน ไม่แน่นอน คาดการณ์ไม่ได้ หรือ VUCA world

#อนาคตที่คาดการณ์ได้
– ความก้าวหน้าวิทยากรและเทคโนโลยี ดิจิทัล (ตอบสนอง ปรับตัว สินค้า อาชีพ)
– ไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุสมบูรณ์ (ระบบดูแล ทดแทน ค่าใช้จ่ายรัฐ)
– ไทยจำนวนเด็กลดลง (โรงเรียนลดลง ครูลดลง วัยแรงงานน้อยลง)
– ความต่างคนแต่ละเจเนเรชั่น (การตอบสนองและปรับตัว)
– ขั้วอำนาจและฐานทางเศรษฐกิจเปลี่ยนไป (สร้างความสัมพันธ์ ภาษา สินค้า)
– เทรนด์สุขภาพและความสมดุลของชีวิต (สินค้า บริการ อาชีพ)
– คนมีอายุจำกัด (ไม่เป็นอมตะ อาจยืนยาวขึ้น แค่บางคนอาจถึง 100 ปี)
#อนาคตที่คาดการณ์ไม่ได้
VUCA world โลกผันผวน ซับซ้อน ไม่แน่นอน คาดการณ์ไม่ได้
-V (Volatility) ความผันผวน
-U (Uncertainly) ความไม่แน่นอน
-C (Complexity) ความซับซ้อน
-A (Ambiguity) ความคลุมเครือไม่ชัดเจน
เช่น โรคระบาด สภาพดินฟ้าอากาศ สงคราม สิ่งมีชีวิตนอกโลก ฯลฯ (เพิ่มทักษะ การปรับตัวยืดหยุ่น กลางๆเตรียมใจ พัฒนาสินค้า บริการ อาชีพใหม่ๆ)

Leave a Reply