การประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงานผลการพัฒนาครูด้วยโครงการ EdPAproject

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาครูด้วยูหลักสูตรการเขียนข้อตกลงพัฒนางาน(PA)ฯ หลักสูตรพัฒนาครูนวัตกรฯ และจัดทำข้อเสนอหลักสูตรฯต่อคุรุพัฒนา
ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (EdPAproject)
ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมบลู โฮเท็ล อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

Leave a Reply