การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูตามหลักสูตรพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสำหรับครู เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน รุ่นที่ 3

ผลลลัพธ์ ; ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.50 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูตามหลักสูตรพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสำหรับครู เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน รุ่นที่ 3 และบรรยายหัวข้อเรื่อง หลักการ แนวคิด ทฤษฏี นวัตกรรมทางการศึกษา โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมการอบรม ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ภาพกิจกรรมวันแรก

https://drive.google.com/drive/folders/14SDMZcGh6ZMJ1jFy56cj6oDfIICh9-QO

ภาพกิจกรรมวันสอง

https://drive.google.com/drive/folders/19nzeprSn88n16u2iWRm6MfGf4Vb2S9aS

Leave a Reply