ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ เด็กเกิดลดลง กลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น

@ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง (สำนักทะเบียนกลาง มท.)
– จำนวนประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร ณ 31 ธ.ค. 2564 รวม 66,171,439 คน
– เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
@ข้อมูลจากข่าวและคาดการณ์ (ข่าวเด็กไทยเกิดใหม่ลดลง)
– ระหว่างปี 2536-2564 เด็กเกิดใหม่ลดลงและปี 2555 ลดลงมากแบบต่อเนื่อง
– ในปี 2564 มีเด็กเกิดใหม่เพียงแค่ 544,570 คนเท่านั้น (ต่ำสุดที่เคยมี)
– ในปี 2564 มีอัตราการตายสูงกว่าอัตราการเกิดเป็นครั้งแรก
-ในอีก 20 ปีประชากรไทยจะเหลือเพียง 36 ล้าน คนสูงอายุจะมากกว่าเด็ก (0-14 ปี ;12.8% ,15-59 ปี ; 55.8% และ 60 ปีขึ้นไป ; 31.4%)
-อายุเฉลี่ยของคนไทยจะสูงขึ้น จาก 75 ปี เป็น 85 ปี หรือมากกว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า
-ปัจจัยอายุยืน เพราะเทคโนโลยีทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ ความรู้ด้านสุขภาพ พัฒนาการความเจริญ (ปัจจัยสี่ดีขึ้น)
@เหตุใดคนเกิดน้อยลง (สังเคราะห์จากข่าว)
– คนรุ่นใหม่แต่งงานช้าลง หรือเลือกจะมีชีวิตโสดมากขึ้น
– คนรุ่นใหม่มีลูกน้อยลง หรือ เลือกที่จะไม่มีลูก
– ต้นทุน(ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ)ในการมีลูกจนโตหรือจนลูกมีงานทำสูง
– ต้องการใช้ชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่
– รู้สึกไม่พอใจในสังคมที่เป็นอยู่ไม่อยากให้ลูกต้องมาเผชิญกับสังคมแบบนี้
– รู้สึกการมีลูกอาจหมายถึงความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เกินไป
– มองไม่เห็นอนาคตที่ดีของคนรุ่นใหม่ เขาไม่เชื่อมั่น ไม่มีความหวัง
@หากตามคาดการณ์จะเกิดอะไรขึ้น
– สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ (เด็กเกิดลดลง กลุ่มสูงอายุมากกว่า)
– ขาดแคลนแรงงาน (คนทำงาน จะน้อยกว่า คนเกษียณอายุ)
– ภาระของวัยแรงงาน (ปัจจุบันผู้สูงอายุ 1 คนจะถูกดูแลจากประชากรวัยแรงงาน 1.8 คน)
– เกิดผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และความเจริญของประเทศ
@ทางแก้การศึกษาเชิงระบบ โดยดักอนาคตแทนไล่ล่า (ความเห็นผู้เขียน)
-จัดการศึกษาปรับหลักสูตรแบบรวมห้องในโรงเรียนเล็ก
-จัดการศึกษาปรับหลักสูตรเน้นอาชีวศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงอุดม
-จัดการศึกษาวัยแรงงานนอกระบบและผู้สูงอายุ
-จัดการศึกษาหรือหลักสูตรธุรกิจ(การสร้างรายได้)ของคนสูงวัย

Leave a Reply