การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูตามหลักสูตรพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสำหรับครู เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน รุ่นที่ 2

ผลลลัพธ์ ; ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูตามหลักสูตรพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสำหรับครู เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน รุ่นที่ 2 และบรรยายหัวข้อเรื่อง หลักการ แนวคิด ทฤษฏี นวัตกรรมทางการศึกษา โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมการอบรม ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

#ภาพการอบรมวันแรก

https://drive.google.com/drive/folders/1bBqfk49xlKFuGeFOrHY1gYcy2lkYA7S3?fbclid=IwAR3xTyiRLSpswg-Ih-l33WZ85QPgWVs4_0LpHh2lR9ozbHiUBX19KisLesw

#ภาพการอบรมวันที่สอง

https://drive.google.com/drive/folders/1VAP0qPmAua0eUzRfYUDCQE-p5MmT76dF?fbclid=IwAR2OEEz5t9uWfgjLvk7dhttPU30tJS43fWwiLo8W9Y364w5kM_x-RtJ6T2g

Leave a Reply