Soft Power พลังแห่งความอ่อนโยนกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

@Soft power ; ข้าวเหนียวมะม่วง
-“มิลลิ” สาวแรปเปอร์ กินข้าวเหนียวมะม่วง ขณะโชว์สดบนเวทีระดับโลก
– ทำให้ทั่วโลกรู้จักอาหารว่างของคนไทยมากขึ้น
– ทำให้ข้าวเหนียวมะม่วงขายดิบขายดี
– นี่เป็นตัวอย่าง Soft Power
@Soft Power ; เป็นอิทธิพล
– เกิดจากแนวคิดของ Joseph Nye ศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์จากสถาบันจอห์น เอฟ เคเนดี มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
– เป็นอิทธิพลที่มีผลค่อย ๆ ชักจูงฝ่ายตรงข้ามให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดึงดูดเพื่อให้เกิดการยอมรับ โดยไม่ได้ใช้กำลังบังคับ หรือใช้ความรุนแรง
@Soft Power ; แหล่งที่มา
ตามแนวคิดของ Joseph Nye นั้นมองว่า Soft Power มีที่มาจาก 3 แหล่ง คือ
– วัฒนธรรม อาจเกิดจากการค้า การติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยน หรือการเยี่ยมเยือนประเทศนั้น ๆ โดยหากวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งมีความสอดคล้องกับผลประโยชน์และค่านิยมของประเทศอื่นๆ โอกาสที่วัฒนธรรมดังกล่าวจะกลายเป็น Soft Power ของประเทศนั้นก็จะมีมากขึ้น
– ค่านิยมทางการเมือง หากประเทศหนึ่งมีค่านิยมทางการเมืองสอดคล้องกับประเทศอื่น ๆ ก็จะส่งผลให้ Soft Power ของประเทศนั้นเพิ่มขึ้น แต่หากค่านิยมทางการเมืองขัดกันอย่างชัดเจน Soft Power ก็จะลดลงเช่นกัน
– นโยบายต่างประเทศ ประเทศที่มีนโยบายต่างประเทศที่รักสันติภาพและเคารพในสิทธิมนุษยชน ไม่ก้าวร้าว หรือมีท่าทีไม่แยแสต่อประเทศอื่น ๆ โอกาสที่จะสร้าง soft power ให้เกิดขึ้นจะมีมากขึ้น
@Soft Power ; กับการศึกษา
– การจัดการเรียนรู้ คือ การเตรียมผู้เรียนไปสู่สังคมในอนาคต (ความเป็นพลเมืองโลก) ซึ่งผู้เรียนต้องการได้รับการพัฒนารอบด้าน วินาทีนี้อย่างน้อยทั้ง 2 ด้านขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี และการพัฒนามิติทางด้านจิตใจ
– พลังแห่งความอ่อนโยนที่เกิดกับครูและนักเรียน จะช่วยเสริมสร้างพลังการเรียนรู้ ผู้สอนรักผู้เรียน ผู้เรียนรักผู้สอน สื่อสารแบบใจต่อใจ จากใจผู้สอน สู่ใจผู้เรียน เกิดเป็นความเข้าใจเชิงลึกและความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) นั้นคือการพัฒนามิติทางด้านจิตใจ
@Soft Power ; ครูพัฒนาตนเองให้เกิดพลังนี้จะสร้างเสน่ห์
1. ทางพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมแห่งความอ่อนโยน 7 ประการ ดังนี้
– การมีจิตใจที่อ่อนโยน
– การดำเนินชีวิตอยู่ในทางสายกลาง
– การฝึกฝนวางกายไม่หลงไปกับสิ่งยั่วยุต่างๆ
– การอยู่กับปัจจุบันธรรมอย่างต่อเนื่อง
– การมีความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
– การมีความอ่อนน้อมถ่อมตน
– การมีความโอบอุ้มช่วยดูแลซึ่งกันและกัน
2. ครูผู้สอนนำธรรม 7 ประการ ในการบ่มเพาะตนเองและเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิต เรียนรู้และฝึกฝนตนเอง ขัดเกลาตนเอง อยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
– มีความอ่อนโยนต่อตนเอง อ่อนโยนต่อผู้อื่น
– เป็นเสน่ห์ เป็นที่ชื่นชม มีภาพลักษณ์ให้ภาพลักษณ์บารมีให้คนนับถือ
– ทำให้มีจิตใจเมตตากรุณา จะทำให้ไม่โกรธเกลียดใคร
– ทำให้มีความไว้เนื้อเชื่อใจและอยากปฏิบัติตาม
– ทำให้ผู้เรียนมีความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวผู้สอนระดับสูง (High Trust)
@Soft Power ; ส่งเสริมการเรียนรู้
– ความอ่อนโยนของครูเป็นเสมือนการสื่อสารจากใจของครูสู่ใจของศิษย์ โดยเคารพผู้เรียน เคารพสิทธิส่วนบุคคล เคารพศักดิ์ศรีของผู้เรียน
– ความอ่อนโยนแสดงออกด้วยภาษากายหรือคำพูดและการสื่อสารถึงความรู้สึกภายในของครู ซึ่งผู้เรียนสามารถสื่อสัมผัสรับรู้ได้ เกิดความเชื่อมั่นถึงความอ่อนโยน ความรัก ความเมตตาแบบไม่มีเงื่อนไขที่ครูโอบอุ้มประคับประคอง ให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพของตนเองในการเรียนรู้
“ถ้าครูสอนศิษย์ด้วยจิตที่เมตตา บรรยากาศการเรียนรู้จะเหมือนแสงจันทร์” ; มล.ปิ่น มาลากุล
นี่คือการใช้ Soft Power ให้เกิดกับการศึกษา
2. พลังแห่งความอ่อนโยน (Soft Power) ; รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ ,รศ.ดร.มารุต พัฒผล

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: