เด็กอายุยังไม่เกิน 12 ปี ได้กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ไม่ต้องรับโทษ

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2565
1. เด็กอายุยังไม่เกิน 12 ปี ได้กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ไม่ต้องรับโทษ
2. เด็กอายุกว่า(เกิน) 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ได้กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาลมีอำนาจดำเนินการ ดังนี้
– ว่ากล่าวตักเตือนแล้วปล่อยตัว และอาจเรียกบิดา มารดา ผู้ปกครองฯ มาตักเตือนด้วยก็ได้
– มีคำสั่งมอบตัวให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองดูแล เป็นผู้ควบคุมความประพฤติตามข้อกำหนด เงื่อนไข ของศาล หรือ
– ส่งตัวไปยังสถานศึกษา สถานศึกษาฝึกอบรม แนะนำทางจิต หรือสถานที่ลักษณะฝึกอบรม แต่ไม่ให้เกินวันที่เด็กมีอายุครบ 18 ปี
– หากเด็กไม่มีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือ มีแต่ไม่รับข้อกำหนดเงื่อนไขการดูแลเด็กของศาล หรือมีแต่ศาลไม่มอบเด็กให้ ให้ศาลจะมีคำสั่งมอบเด็กให้บุคคล องค์กรที่เห็นสมควรและยินยอม เป็นผู้ปกครอง ดูแล อบรมฯ ตามเงื่อนไขเวลาที่ศาลกำหนด
คลิกอ่านราชกิจจานุเบกษา

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: