อำนาจในการอนุญาตการขอใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

1.เมื่อส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น ขอใช้ที่ดินของโรงเรียน สพฐ. (ที่ราชพัสดุ) สร้างสิ่งปลูกสร้าง หรือเข้าทำประโยชน์ฯ
-หัวหน้าส่วนราชการ (เลขาธิการ กพฐ.) เจ้าของอำนาจตามกฎหมายที่ราชพัสดุฯได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้อนุญาตการใช้ ซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการแทน
2.รวมคำสั่งการมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน การคลังและสินทรัพย์ สพฐ. 2564
Cr; สพฐ.

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: