ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนหากเปลี่ยนโรงเรียน ณ สำนักงานแห่งเดิมหรือใหม่ ในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม

ในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็น
-เป็นวันเลื่อนเงินเดือนครู
-หากเปลี่ยนโรงเรียน ณ สำนักงานแห่งเดิมหรือใหม่
-ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
1. กฎ ก.ค.ศ. ; กำหนดวันเลื่อนเงินเดือนครู คือ
-1 เมษายน (รอบครึ่งปีแรก)
-1 ตุลาคม (รอบครึ่งปีหลัง)
2. กฎ ก.ค.ศ. ; กำหนดอำนาจผู้สั่งเลื่อนเงินเดือนครู คือ
– ศึกษาธิการจังหวัด (ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 กรณี ครู สพฐ.)
– ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 (กรณีครูสังกัดอื่น)
3. หาก วันที่ 1 เมษายน (หรือวันที่ 1 ตุลาคม)
– ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่
– ได้รับคำสั่งย้าย โอนให้ดำรงตำแหน่งเดิมในหน่วยงานใหม่
– ได้รับคำสั่งย้ายให้ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาใหม่ภายใน สพท.เดิม
4. อำนาจผู้สั่งเลื่อนเงินเดือนครู เป็นของผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ของสำนักงานแห่งใหม่ คือ
– ศึกษาธิการจังหวัดที่รับย้าย รับโอน แต่งตั้งใหม่ (ย้าย โอน แต่งตั้งมา สพท.แห่งใหม่)
– ศึกษาธิการจังหวัดเดิม (ย้ายสถานศึกษา ภายใน สพท.แห่งเดิม)
– ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ที่รับย้าย รับโอน แต่งตั้งใหม่ (ย้าย โอน แต่งตั้งหน่วยงานใหม่)
5. ใช้ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนจากหน่วยงานเดิม (เพราะวงเงินเลื่อนเงินเดือนอยู่ที่หน่วยงานเดิม)
– หากต่าง สพท. (ใช้ผลการพิจารณาจาก สพท. เดิม ที่ กศจ.เดิม เห็นชอบแล้วและส่งมาให้)
– หาก สพท. เดียวกัน (ใช้ผลการพิจารณาจากสถานศึกษาเดิม แต่ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ สถานศึกษาแห่งใหม่
ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ

Leave a Reply