ผู้มีอำนาจจะสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกข้าราชการที่ออกจากราชการเกินสามปีแล้วไม่ได้

กรณี ปปช. มีมติชี้มูลผิดวินัยร้ายแรงของข้าราชการฯ.
-ผู้มีอำนาจสืบสวนสอบสวนมีมูลความผิดวินัยฯตามร้องเรียน
-แต่ข้าราชการรายนั้นออกจากราชการเกินสามปีแล้ว เป็นกรณีต้องตามแนวทางดังนี้
จะสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการ(ไล่ออก ปลดออก)จากราชการหากผู้นั้นออกจากราชการเกินสามปีแล้วไม่ได้
การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูฯ
– กรณีผู้มีอำนาจบัญชา จะต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามแนวทางของกฎหมายและ ก.ค.ศ.กำหนด
– กรณี ปปช. มีมติชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จะไม่สืบสวนสอบสวนก็ได้ (ใช้สำนวนการไต่สวนของ ปปช.)
การสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการครูฯ
– เสนอให้องค์กรบริหารงานบุคคล ได้แก่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ก.ค.ศ.แต่งตั้ง หรือ กศจ. (แล้วแต่กรณี) ให้ความเห็นชอบก่อน
– จากนั้นผู้มีอำนาจ ตามมาตรา 53 (พรบ.ครูฯ) ออกคำสั่งลงโทษทางวินัยฯ ตามมติ
การสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการครูฯที่ออกจากราชการเกินสามปี
– ผู้มีอำนาจ ตามมาตรา 53 (พรบ.ครูฯ) ไม่สามารถสั่งลงโทษทางวินัยได้
– หากสั่งลงโทษทางวินัยไปแล้ว ก็ให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยนั้น
ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.
@แนวทางลงโทษข้าราชการที่ ปปช.ชี้มูล (ตาม ม.102) หากออกจากราชการเกินสามปีแล้วจะลงโทษทางวินัยไม่ได้

Leave a Reply