การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูตามหลักสูตรพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสำหรับครู เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  รุ่นที่ 1

ผลลลัพธ์ ; ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูตามหลักสูตรพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสำหรับครู เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน รุ่นที่ 1 และบรรยายหัวข้อเรื่อง หลักการ แนวคิด ทฤษฏี นวัตกรรมทางการศึกษา โดยมี นางสาวโสภิตวลัย เบ้าทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นายผดุงสิทธิ์ ลาวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรม ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

#ภาพการอบรมวันแรก

https://drive.google.com/drive/folders/1RPe-uaEiJnSiD0riiX6PVIo6pLulT3SF?fbclid=IwAR2C9M8HHpI0K9xLuNxNo1qMlH4IQOFfz-chz-8-NpHIky4Uh_t3kIeGclQ

#ภาพการอบรมวันที่สอง

https://drive.google.com/drive/folders/1xbRMsRRxIPTN21x4423pVIUdNJkGnljG?fbclid=IwAR1j5vPmkXORkyuUn_rhywojk9aE-rkDjoqIoGYNrIcvps5NmlOLNetpZD0

Leave a Reply