การประเมินฯและการเตรียมการทดลองใช้หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมสำหรับครู เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้านภาษาของนักเรียน(ครูนวัตกร)

สมรรถนะ ; การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม, การพัฒนานวัตกรรมตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ข้อตกลงในการพัฒนางาน

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสำหรับครู เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้านภาษาของนักเรียน ตามแนวทางข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) เพื่อประเมินและวางแผนการทดลองใช้หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสำหรับครูเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้านภาษาของนักเรียน” (ครูนวัตกร) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

Leave a Reply