คณะทำงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูนวัตกรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ (PA)

สมรรถนะ ; การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม, การพัฒนานวัตกรรมตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ข้อตกลงในการพัฒนางาน

ระหว่างวันที่ 14 -18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. คณะทำงานตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ สถานศึกษาเป้าหมาย เพื่อเก็บข้อมูลสภาพการดำเนินงานตามประเด็นท้าทายของข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ของครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูนวัตกรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับประเด็นท้าทายตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงาน ในระยะที่ 2 (การขับเคลื่อนการปฏิบัติตามข้อตกลงในการพัฒนางาน) ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

Leave a Reply