“ตรีนุช” มอบนโยบายขับเคลื่อนเกณฑ์ PA เน้นปรับวิธีการเรียนการสอนและเล็งผลลัพธ์ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย ดร. สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร. อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ร่วมมอบนโยบายการขับเคลื่อนเกณฑ์ PA นำไปสู่การปฏิบัติ ในการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ผ่านระบบออนไลน์

นางสาวตรีนุช รมว.ศธ. ได้กล่าวในการประชุมการมอบนโยบายให้กับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ใน กศจ. ว่าหลักการสำคัญหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสำเร็จคือ การพัฒนาคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีสมรรถนะ มีศักยภาพ และขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ภายใต้บริบททางการศึกษาของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน แต่มีพื้นฐานร่วมกันในกำหนดให้ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนาซึ่งระบบการประเมินวิทยฐานะใหม่หรือเกณฑ์ PA นี้ จะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบที่เข้มแข็ง และสามารถตอบโจทย์การพัฒนาครูและยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง และที่สำคัญเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนไม่หยุดที่จะเรียนรู้ไปตลอดชีวิต

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า ตนเองได้ให้ความสำคัญและเชื่อมั่นในผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ จะสามารถช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าวจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ว PA ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนการใช้สื่อทันสมัยที่เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมรูปแบบการทำงาน TRUST ที่จะเป็นระบบที่สร้างความโปร่งใสความรับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีผู้เรียนเป็นเป้าหมายของการพัฒนา และการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม

“ดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ว PA นี้ ไม่เพียงแต่เป็นเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะเท่านั้น  แต่จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับระบบการศึกษาที่จะส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะที่สำคัญตามเป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไปด้วยกัน” นางสาวตรีนุช กล่าว

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นำทีมผู้บริหารระดับสูงมอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานเกณฑ์ PA ไปสู่การปฏิบัติ เน้นปรับวิธีการเรียนการสอนที่ส่งผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียน รวมทั้งรูปแบบการทำงาน TRUST ในการสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีผู้เรียนเป็นเป้าหมาย

ทีมา ; สำนักงานก.ค.ศ.

Leave a Reply