เลขาธิการ ก.ค.ศ. ลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการขอมีเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ PA สู่การปฏิบัติ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. ลงพื้นที่อย่างไม่เป็นทางการติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เกณฑ์ PA) พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินงานของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความชัดเจน

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ว่าหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้เกณฑ์ PA ทั้ง 4 สายงาน ที่ ก.ค.ศ. ได้ประกาศใช้ไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 นั้น ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้มีการนำไปปฏิบัติและมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างไรบ้าง พบปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ จึงได้ลงพื้นที่รับฟังด้วยตนเอง เพื่อสร้างความเข้าใจและคลี่คลายในประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย โดยได้เลือกลงพื้นที่โรงเรียนวัดกันเกรา อำเภอแกลง และโรงเรียนบ้านชุมแสง อำเภอวังจัน จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ซึ่งมีข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 (นายสุเทพ ศรบุญทอง) ได้เข้ามาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการดำเนินการตามเกณฑ์ PA ซึ่ง พบว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดระยองส่วนใหญ่มีความตื่นตัว และมีความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการดังกล่าว โดยได้มีการศึกษาหลักเกณฑ์และข้อมูลจากสื่อรูปแบบต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. และได้ทราบว่าขณะนี้ได้มีการจัดทำข้อตกลง (PA) ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งพูดได้ว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดระยอง สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการเกณฑ์ PA ได้อย่างน่าชื่นชม และเป็นที่น่ายินดีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดระยอง ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการร่วมพลิกโฉมวิชาชีพครู สู่การศึกษาที่ดีกว่ากับ ก.ค.ศ. 

ซึ่งหลังจากนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ก็ได้วางแผนในการลงพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับการคขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ PA ต่อไป เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าว 

นอกจากนี้ยังมีครู ผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่ได้เข้าร่วมพูดคุยถึงการดำเนินการ ตามเกณฑ์ PA เช่น

นางสาวจินตนา ปาสองห้อง ครูโรงเรียนวัดหนองกันเกรา กล่าวว่า คิดว่าครูทุกท่านสามารถทำ PA ได้ การที่ ก.ค.ศ. ลงพื้นที่มาสร้างความเข้าใจในเรื่อง PA ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์นี้มากขึ้น และมีเป้าหมายในการทำงาน เป็นกำลังใจให้เพื่อนครูที่จะทำผลงาน เพราะท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์ทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นกับเด็กในโรงเรียนของเราเอง

นางสาวมณฑาทิพย์ เสวคนธ์ ผอ.โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย กล่าวว่า การเขียน PA จะช่วยพัฒนาครูอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งที่โรงเรียนได้ใช้รายงานกระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งเป้าการพัฒนาผู้เรียน ศึกษา ทำความเข้าใจข้อมูลจาก ก.ค.ศ. โดยตรง ซึ่งตนเองมองว่าไม่ได้เป็นภาระกับครูและผู้บริหารเลย เพราะถ้าทุกคนได้ศึกษาแล้วจะพบว่าเป็นงานประจำที่ทำกันอยู่แล้ว เพียงแต่ PA เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดระบบการทำงานปกติ และนำไปใช้ต่อยอดไปถึงการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเท่านั้นเอง

นายสุธน พรมลี ศึกษานิเทศก์ สพม.ชลบุรี – ระยอง กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ ก.ค.ศ.ได้ลงพื้นที่มาสร้างความเข้าใจโดยตรงทำให้รับทราบข้อมูลโดยตรง และเห็นว่าเกณฑ์ PA มีประสิทธิภาพเพราะเป็นรูปแบบการประเมินที่อ้างอิงจากต่างประเทศมาปรับใช้ในการพัฒนาครูในรูปแบบเดิม ๆ และเชื่อว่าจะสามารถวัดผลการสอนของครูและพัฒนาเด็กได้จริง

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

Leave a Reply