รวมประกาศ คำสั่ง แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน ตามประกาศ หรือคำสั่ง ของหน่วยงานระดับจังหวัดหรือเขตตรวจราชการ

ผลงาน ; คำสั่งหรือประกาศให้ปฎิบัติหน้าที่อื่นนอกเหนือจากงานตามมาตรฐานตำแหน่ง

รวมประกาศ คำสั่ง แต่งตั้งให้นายบวร  เทศารินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน ตามประกาศ หรือคำสั่ง ของหน่วยงานระดับจังหวัดหรือเขตตรวจราชการ ดังนี้

1.เป็นคณะกรรมการรณรงค์ในสถานศึกษา (ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา)  ตามคำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ 11274/2564 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง คณะกรรมการรณรงค์ ยโสธร เปิดเมืองปลอดภัย ร่วมใจฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดยโสธร

2.เป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2564 ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร  ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2564

3.เป็นคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานตามนโยบาย แนวทางและแผนเชิงบูรณาการ จัดทำแผน กิจกรรมการสอนเสริม ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนงาน ตามคำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ 1210/2564 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่าน เขียนภาษาไทย จังหวัดยโสธร

4.เป็นคณะทำงานด้านส่งเสริมสถานศึกษาสีขาวพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด ตามคำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ 11872/2564 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เรื่อง คณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 50 ตำบลมั่นคง ; พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติดจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2565

5.เป็นคณะกรรมการมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กรด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ตามคำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ 11870/2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กรด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s