ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)ครู และจัดทำแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตาม PA

 

สมรรถนะ ; การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม, การพัฒนานวัตกรรมตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ข้อตกลงในการพัฒนางาน

วันที่ 2 -3 ธันวาคม 2564 นายบวร เทศารินทร์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)ครู และแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ดาวน์โหลดภาพ

https://drive.google.com/drive/folders/1HzTTFuTm476JkZRuGaUJ0DorjgmdnVWL

Leave a Reply