แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับข้อตกลงพัฒนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

สมรรถนะ ; การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ, วิทยากร

วันที่ 1 ธ.ค. 64 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เรื่อง “แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับข้อตกลงพัฒนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา” ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

Leave a Reply