ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สมรรถนะ ; การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม, การพัฒนานวัตกรรมตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ข้อตกลงในการพัฒนางาน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายบวร เทศารินทร์ ร่วมกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูฯ ร่วมประชุมตรวจสอบและกลั่นกรองข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreemance : PA ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.ยโสธร เขต 2 ก่อนลงนาม 29 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายของขั้นตอนวางแผน (P) ตาม EdPA4SMART model

Leave a Reply