การจัดทำเครื่องมือประเมินและเครื่องมือสังเคราะห์ข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผลลลัพธ์ ; ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 22 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นำประชุมเกี่ยวกับข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ดังนี้

1.จัดทำเครื่องมือประเมินข้อตกลงพัฒนางาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ความถูกต้อง ครอบคุม สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้) เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลว่าหลักสูตรอบรมปฏิบัติการเขียนข้อตกลงพัฒนางานของครูที่อบรมไปแล้ว ครูเขียนได้อะไรอย่างไร แค่ไหน

2.จัดทำเครื่องมือสังเคราะห์ข้อตกลงในการพัฒนางาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดกลุ่มเป้าหมายการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงพัฒนางานฯ จำแนกตามผลลัพธ์และประเด็นท้าทาย

Leave a Reply