เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

สมรรถนะ ; การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม, การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา, การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

สมรรถนะ ; การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกยุทธ์

สพป.ยโสธร เขต 2 ประกาศใช้

1.นโยบาย จุดเน้น ประเด็น ตัวชี้วัด และแนวทางหรือกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566

http://www.yst2.go.th/web/wp-content/uploads/2021/10/1.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AF1.pdf

2.ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

http://www.yst2.go.th/web/wp-content/uploads/2021/10/2.%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%991.pdf

3.แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568

http://www.yst2.go.th/web/wp-content/uploads/2021/11/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2565-2568.pdf

4. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

http://www.yst2.go.th/web/wp-content/uploads/2021/11/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2565.pdf

Leave a Reply