ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน

สมรรถนะ ; การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม, การพัฒนานวัตกรรมตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา, การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

สมรรถนะ ; การบริหารและความเป็นผู้นำ, การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกยุทธ์

ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 นายบวร เทศารินทร์ เป็นประธานและวิทยากรบรรยายในประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับแผนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ ทุกโรงเรียนในเขตฯแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามระบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกลงพัฒนางาน (PA)ทั้งระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่ฯ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s