ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน

 

 

สมรรถนะ ; การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม, การพัฒนานวัตกรรมตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา, การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

สมรรถนะ ; การบริหารและความเป็นผู้นำ, การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกยุทธ์

 

ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 นายบวร เทศารินทร์ เป็นประธานและวิทยากรบรรยายในประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับแผนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ ทุกโรงเรียนในเขตฯแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามระบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกลงพัฒนางาน (PA)ทั้งระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่ฯ

Leave a Reply