การประชุมชี้แจงการวิเคราะห์และประเมินข้อตกลงในการพัฒนา (PA1) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งศึกษานิเทศก์

 

สมรรถนะ ; การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม, การพัฒนานวัตกรรมตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, หลักสูตรอบรม

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายบวร เทศารินทร์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการวิเคราะห์และประเมินข้อตกลงในการพัฒนา (PA1/บส.,ศน.) เพื่อปรับปรุงและแก้ไข เพื่อความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (PA)

 

Leave a Reply