การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2565-2568) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

สมรรถนะ ; การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม, การพัฒนานวัตกรรมตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, การกำหนดกลยุทธ์ทำงาน

สมรรถนะ ; การบริหารและความเป็นผู้นำ, การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกยุทธ์

วันที่ 5 พ.ย. 64 เวลา 13.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2565-2568) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และสรุปรายงานผลการจัดการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประะถมศึกษายโสธร เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงแรมแลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

แผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และเป็นกรอบและทิศทางในการที่สถานศึกษาจะนำไปทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและเป็นกรอบ เป้าหมายในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรต่อไป

 

Leave a Reply