การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่งครู กลุ่มโรงเรียนหนองแหน-โพนงาม

 

ผลลลัพธ์ ; ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมและเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่งครู (Performance Agreement Workshop) สำหรับครู กลุ่มโรงเรียนห้องแซง และกลุ่มโรงเรียนหนองแหน-โพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จำนวน 93 คน

ภาพ

Leave a Reply